¨§©ª    Welkom bij Bridge Club Rijsbergen    ¨§©ª
Inleiding
De Spelregels voor wedstrijdbridge zijn ingewikkeld.  Zelfs topspelers weten vaak maar weinig van de spelregels! In vrijwel alle andere takken van sport is dat ondenkbaar.  Natuurlijk gaat er aan de bridgetafel wel eens iets mis en dan hebben we het niet alleen over het zitten in de verkeerde windrichting, West 12 en Noord 14 kaarten, twee maal harten H in een spel etc. Nee, dan bedoelen we bijvoorbeeld het voor de beurt uitkomen, het verzaken, het onvoldoende bod (je ziet het 1 H-bod rechts niet en biedt 1 R) en meer van dergelijke onopzettelijke overtredingen.  Vergelijk het maar met buitenspel lopen bij een voetbalwedstrijd: dat gebeurt niet met opzet maar er wordt wel gefloten ! Bij die voetbalwedstrijd weten alle betrokkenen wat de consequentie is: een vrije trap voor de tegenpartij.  Bij Bridge is dat slechts zelden het geval dus moet er iemand bijkomen die dit kan oplossen: de wedstrijdleider (WL).  Zie de WL niet als een boeman maar als iemand die beide paren helpt bij het oplossen van een onregelmatigheid.

Indien je dus de WL roept, speel je niet met het mes op tafel; integendeel, je vraagt (hopelijk) deskundige hulp en natuurlijk: " C'est le ton qui fait la musique " !

Dus: blijf rustig als er een onregelmatigheid plaatsvindt en merk iets op in de trant van: " Laten we de WL even vragen wat we hiermee aan moeten ".
Het luidkeels "Arrrrrbitrage" roepen wekt uiteraard alleen maar irritatie op, ook aan andere tafels.

Tot zover deze inleiding, dan nu over naar de (saaie?) werkelijkheid van de spelregels:

Doelstelling van de spelregels
Het doel van de spelregels is om een correcte gang van zaken vast te leggen en een oplossing te bieden als een speler per ongeluk, door nonchalance of onopzettelijk de normale voortzetting van het spel verstoort of een onbedoeld maar onrechtvaardig voordeel haalt.  Een speler die een overtreding begaat, behoort de beslissingen van de wedstrijdleider hoffelijk te aanvaarden.

Grondbeginselen
·    elk spel moet geschud en gegeven worden in aanwezigheid van tenminste een speler van elk paar
·    het mapje blijft midden op tafel liggen totdat het spel is afgelopen
·    het is een speler niet toegestaan andermans kaarten ongevraagd in te zien

Gedragsregels
Uit oogpunt van hoffelijkheid behoort een speler niet:
·  ongevraagd commentaar te geven op het spel van de tegenpartij
·  onnodige opmerkingen te maken tijdens bieden en spelen
·  een kaart klaar te houden voordat hij aan de beurt is

De volgende handelingen vormen een inbreuk op de gedragsregels:
·    een blijk van goed- of afkeuring tijdens bieden of spelen
·    een gebaar dat men verwacht een slag wel of niet te maken terwijl nog niet iedereen in die slag heeft                   gespeeld
·    ongevraagd inlichtingen verstrekken
·    de kaarten door elkaar mengen voordat men het eens is over het resultaat op een spel

Gang van zaken na een onregelmatigheid
·   De WL moet worden geroepen zodra de aandacht op een onregelmatigheid is gevestigd. 
    Met elk voortijdig herstel loopt een overtreder het risico van nog meer straf.  Elke speler mag de WL roepen.
·   Spelers mogen zelf niet arbitreren. Alleen de WL mag straffen of keuzemogelijk-heden vaststellen.
·   Spelers van de niet-overtredende partij kunnen hun rechten verliezen als ze enige actie ondernemen
    voordat de WL is geroepen.
·   Het is volkomen correct als een speler van de niet overtredende partij gebruik maakt van de voordelen die de      spelregels hem bieden.

Inzien van slagen
Een voltooide slag mag worden ingezien door de leider of een tegenspeler totdat hij zijn eigen kaart heeft omgedraaid.
Daarna mogen dichte slagen niet meer worden ingezien tot het spel is afgelopen.  Elke speler mag wel zijn
eigen dichtgelegde kaart inzien om bijv. een verzaking te voorkomen of om vast te stellen wie aan slag is.

Gespeelde kaarten
Een kaart wordt geacht te zijn gespeeld in de volgende gevallen:
·  elke kaart uit de hand van een tegenspeler die zou kunnen worden gezien door zijn partner
·  elke kaart gespeeld door de leider die met de beeldzijde naar boven zo wordt gehouden dat
   hij de tafel raakt of bijna raakt of zo wordt gehouden dat aangegeven wordt dat hij gespeeld is
·  elke kaart die op verzoek van de leider wordt gespeeld uit de blinde

De leider mag een uit de blinde gespeelde kaart wijzigen op voorwaarde dat het een onopzettelijk
(lees "nooit bedoeld") spelen betrof en de leider de wijziging aangeeft zonder denkpauze. 
Een tegenspeler die in die slag heeft bijgespeeld mag zijn kaart in dat geval straffeloos terugnemen.

Rechten van de blinde
De blinde mag:
·    de leider waarschuwen dat hij uit de verkeerde hand dreigt voor te spelen
·    (alleen) de leider vragen of hij wellicht heeft verzaakt
·    de WL roepen als het spel is afgelopen
·    proberen een onregelmatigheid te voorkomen

De blinde mag niet:
·   alleen nadat een andere speler de aandacht vestigde op een onregelmatigheid, mag de blinde het initiatief   nemen tot het ontbieden van de WL
·   zijn hand uitwisselen met die van de leider of opzettelijk de kaarten van de tegenspelers inzien
·   zelf kaarten spelen behalve op aanwijzing van de leider
·   onnodig de tafel verlaten
·   de aandacht vestigen op een onregelmatigheid

Verzakingen
Verzaken:
als een speler bij vergissing een andere kleur speelt, terwijl hij kan bekennen.

De "niet voldongen" verzaking:
d.w.z. de overtredende partij heeft nog geen kaart gespeeld in de volgende slag.
-      verzaking door de leider: GEEN straf ; de leider kan nooit een "strafkaart” hebben

De    "voldongen " verzaking:
d.w.z. de overtredende partij heeft al een kaart gespeeld in de volgende slag.

Een voldongen verzaking mag NOOIT worden hersteld ! Er wordt doorgespeeld en na afloop
bepaalt de WL of en zo ja, hoe de overtredende partij wordt bestaft.

Claimen
Leider of tegenspelers mogen slagen opeisen of afstaan door hun kaarten open te leggen
en hun speelplan toe te lichten.  Het spel wordt stilgelegd en als er verschil van mening
ontstaat wordt de WL geroepen.  De WL annuleert elk verder spelen !

Invullen scores
Zowel het NZ- als het OW-paar is verantwoordelijk voor het juist invullen van de scores!
Noord schrijft en O controleert.

Onregelmatigheden tijdens het bieden
Indien zich een onregelmatigheid voordoet tijdens het bieden dient de WL te worden geroepen
bv. na een Onvoldoende bod, Pas voor de beurt, Bod voor de beurt of Wijzigen van een bieding.
De WL legt aan tafel uit hoe de onregelmatigheid moet worden opgelost; een van de
mogelijkheden is altijd dat de linkertegenstander de onregelmatigheid accepteert.

Uitkomen
Men is verplicht met de beeldzijde van de kaart naar beneden (gedekt) uit te komen. Voordat de uitkomst wordt opengelegd, mogen zowel de partner van de speler die uitkomt als de leider vragen om een herhaling van het biedverioop of om een uitleg van een conventionele bieding.  De kaart waarmee (gedekt) is uitgekomen mag niet worden teruggenomen (tenzij de verkeerde hand is uitgekomen).

Gebruik bidding boxes
Breng geen "ongeoorloofde inlichting" over door bijvoorbeeld eerst 1H te pakken en dat vervolgens te veranderen in doublet. Denk eerst na !
EERST DENKEN DAN PAKKEN WANT DENKEN DOE JE MET JE VERSTAND EN NIET MET JE HAND!

Denkpauzes
Het is niet zo dat je na een (lange) denkpauze van je partner niet meer zou mogen bieden;
je mag alleen geen misbruik maken (dit ter beoordeling van de WL) van zijn denkpauze (" ongeoorloofde inlichting “).

Conventies
"Alle" biedconventies en uitkomst- en signaleerafspraken zijn toegestaan mits je
deze desgevraagd naar behoren toelicht.  Het maken van "geheime" afspraken is streng verboden. 
Voor wedstrijdbridgers is er maar 1 straf mogelijk: royement!

Alert- en stopregel
De organiserende instantie bepaalt of het gebruik van de ALERT- en de STOPREGEL verplicht is !


Bron: Verkorte spelregels N.B.B.